Pravilnik o radu Centra za mirenje

 

 

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom ureðuje osnivanje, organizacija i sastav Centra za mirenje (u daljnjem tekstu: Centar), te postupak prema kojem se odvija mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje (u daljnjem tekstu: mirenje pri HUM-u).

Sjedište Centra je u Zagrebu, Teslina 1.

Članak 2.

Značenje pojedinih izraza

Pojedini, u ovom Pravilniku upotrijebljeni izrazi, imaju sljedeće značenje:

1. «Mirenje» (posredovanje, mirenje, koncilijacija) je svaki postupak, bez obzira na

njegov naziv, u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti svoj spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje.

2. «Izmiritelj» (izmiritelj, posrednik, koncilijator) je jedna ili više osoba koje na temelju sporazuma stranaka provode mirenje.

Članak 3.

Uvjeti djelovanja

Uvjete za rad Centra i za rad izmiritelja osigurava Hrvatska udruga za mirenje u sjedištu HUM-a koji za izmiritelja organizira, osigurava i obavlja strucne, administrativne i financijske zadaće.

Članak 4.

Nadležnost

Mirenje iz ovog Pravilnika predstavlja jedan od načina izvansudskog rješavanja sporova.

Članak 5.

Pokretanje postupka mirenja

Postupak mirenja pokreće se na prijedlog jedne ili više stranaka u skladu sa Zakonom o mirenju.

Prijedlog za pokretanje postupka mirenja podnosi se Centru za mirenje u pisanom obliku, koji će prijedlog dostaviti drugoj stranki da se u roku od 15 dana od dostave prijedloga, izjasni o tom prijedlogu.

Za pokretanje postupka mirenja potrebna je suglasnost obiju strana.

Ako se druga stranka u roku od 15 dana od dana kada je zaprimila prijedlog za pokretanje postupka ne izjasni o prijedlogu, smatra se da prijedlog nije prihvatila.

Prijedlog za pokretanje mirenja smatra se uredno dostavljenim ako je dostavljen na adresu prijavljenog prebivališta, odnosno sjedišta protivne stranke ili punomocnika te stranke.

II. TEMELJNA NAČELA POSTUPKA MIRENJA

Članak 6.

Načelo povjerljivosti

Ako nije drukčije ugovoreno, izmiritelj i sudionici u postupku dužni su poštivati tajnost podataka koji se odnose na postupak mirenja, osim u slučaju kada bi to značilo postupanje u suprotnosti s prisilnim propisima ili moralnim pravilima.

Povjerljivost se odnosi i na nagodbu, osim ako se radi o ostvarenju nagodbe ili prisilnoj ovrsi temeljem te nagodbe.

Sukladno pismenoj dozvoli stranaka Centar ima pravo publiciranja odreðenih podataka iz provedenog postupka mirenja, sve u svrhu promicanja ideje mirenja.

Članak 7.

Načelo usmenosti

Mirenje se odvija u usmenom obliku te se stoga ne sastavlja zapisnik.

Članak 8.

Načelo hitnosti i ekonomičnosti postupka

Postupak mirenja se obavlja što brže, bez odugovlačenja te uz što manji trošak.

Sudionike postupka na sastanak se poziva usmeno, elektronskom poštom, telefonom, faksom ili putem pošte.

Kod odreðivanja mjesta i vremena sastanka uzimaju se u obzir mogucnosti i želje sudionika u postupku kao i nacelo hitnosti i ekonomičnosti postupka.

Članak 9.

Suradnja sudionika u postupku s izmiriteljem i određivanje činjenica

Sudionici u postupku u dobroj su vjeri dužni surađivati u postupku mirenja.

Sudionici u postupku dužni su pošteno se koristiti pravima koja imaju u postupku mirenja

Sudionici u postupku dužni su u postupku mirenja osobno ili putem ovlaštene osobe prisustvovati sastancima.

Članak 10.

Načelo dispozitivnosti

Za sudionike u postupku sudjelovanje u postupku mirenja je dobrovoljno u svim fazama postupka.

Izmiritelj je dužan posredovati u sporu sve dok sudionici u postupku postižu napredak prema postizanju nagodbe te dok se postupak odvija brzo i bez odugovlačenja.

Članak 11.

Završetak postupka mirenja

Postupak mirenja se okončava:

a) sklapanjem nagodbe,

b) odlukom izmiritelja da se postupak mirenja obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o tome strankama bila dana mogućnost izjašnjavanja, zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora više nije svrhovito

c) pisanom izjavom o okončanju postupka koju su stranke uputile izmiritelju, ili

d) pisanom izjavom o odustajanju od postupka mirenja koju je jedna stranka uputila drugim strankama i izmiritelju, osim ako u postupku i nakon odustanka jedne stranke sudjeluju dvije ili više stranaka koje su voljne mirenje nastaviti.

Mirenje se okončava i ako se nagodba ne postigne u roku od 60 dana od prihvata prijedloga za pokretanje mirenja.

Ovaj se rok pisanim sporazumom stranaka može produžiti još za najviše 60 dana.

Članak 12.

Nagodba

Nagodba koja se sklopi u postupku mirenja imat će svojstvo ovršne isprave ako potpise stranaka na njoj ovjeri javni bilježnik.

Članak 13.

Sukob interesa

Izmiritelj ne smije biti zaposlen te ne smije biti ni u kakvom poslovnom odnosu kod sudionika u sporu koji rješava u postupku mirenja.

Izmiritelj u slučaju da ne dođe do nagodbe ne smije sudjelovati u sporu kao arbitar ili Odvjetnik koji je sudjelovao kao izmiritelj ne smije zastupati niti jednu stranku u sporu iz stavka 2. ovog članka.

Potpisivanjem izjave o povjerljivosti sudionici u postupku se obvezuju da izmiritelja neće predlagati kao svjedoka u sudskom ili arbitražnom postupku.

Članak 14.

Troškovi postupka mirenja

Troškovi postupka mirenja obuhvaćaju:

a) troškove za honorar izmiritelja u iznosu koji svake godine svojom odlukom donosi

Upravni odbor HUM-a,

b) putne i druge materijalne troškove izmiritelja,

c) troškove za administrativni rad u svezi s mirenjem, koje troškove snosi HUM.

Sudionici u postupku pokrivaju vlastite troškove i troškove svojih punomoćnika ili zakonskih zastupnika, osim ako pisanom nagodbom nije drukčije dogovoreno.

Članak 15.

Sudionici u postupku i njihova sposobnost

Sudionik u postupku može biti svaka fizička i pravna osoba sukladno čl. 77. Zakona o parničnom postupku (NN 117/2003).

Sudionici u postupku smiju procesne radnje obavljati osobno ili putem svog punomoćnika koji je dužan predočiti punomoć za postupak mirenja.

Članak 16.

Jezik u postupku

Mirenje se odvija na hrvatskom jeziku.

Ako jedan od sudionika u postupku ne razumije hrvatski jezik, dužan je osigurati usmeno prevoðenje na vlastiti trošak.

III. IZMIRITELJI

Članak 17.

Lista izmiritelja

Centar za mirenje pri HUM-u formira svoju listu izmiritelja iz reda stručnjaka koji su prošli odgovarajuću edukaciju.

Lista izmiritelja vodi se pri HUM-u.

Izmiritelja u pojedinoj stvari određuje Centar za mirenje pri HUM-u.

Sudionici u postupku mogu i sporazumno odabrati izmiritelja s popisa izmiritelja koji se vodi kod Centra za mirenje.

Kada je izmiritelj obaviješten da mu je dodijeljen predmet mirenja, u roku od 15 dana od primitka obavijesti dužan je odrediti prvi sastanak.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Na postupak mirenja na odgovarajuci nacin se primjenjuju odredbe Zakona o mirenju

(NN 163/2003).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik donosi Upravni odbor HUM-a.

Pravilnik o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskoj udruzi za mirenje stupa na snagu dana 1. listopada 2007. godine.

Zagreb, 3. rujna 2007. godine

Predsjednik Hrvatske udruge za mirenje

Borislav Blaževic


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

.