Troškovnik Centra za mirenje

 

Na sjednici Upravnog odbora Hrvatske udruge za mirenje (dalje: HUM) održanoj 14. studenoga 2011., donesena je odluka o Troškovima postupka mirenja pred Centrom za mirenje, pregovaranje i rješavanje sukoba (dalje: Centrom za mirenje) HUM-a

 – TROŠKOVNIK CENTRA ZA MIRENJE –

Odredbe članka 2. – ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI, izmijenjene su odlukom sa sjednice Upravnog odmora HUM-a od 28. listopada 2013.

Odredbe članka 13.a i 13.b dodane su Troškovniku na temelju Upravnog odbora HUM-a od 29. svibnja 2017.

(Pročišćeni tekst)

Članak 1.

TROŠKOVI POSTUPKA MIRENJA

(1)    Troškovi postupa mirenja sastoje se od:

–          administrativnih troškova,

–          troškova logistike

–          naknade za izmiriteljev rad

–          izmiriteljevih materijalnih troškova

–          ostalih troškova postupka mirenja.

Članak 2.

ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

(1)Administrativni troškovi vezani su uz organiziranje, provođenje, okončanje i dokumentiranje postupka mirenja.

(2)Prikaz troškova:

Prikaz troškova
Rb Vrijednost predmeta spora Administrativni troškovi
I.  do 1.000.00 kn    150.00 kn + PDV
II.   1.000.01 – 5.000.00 kn   200.00 kn + PDV
III.   5.000.01 – 10.000.00 kn   300.00 kn + PDV
IV.   10.000.01 – 20.000.00 kn   400.00 kn + PDV
V.   20.001.00 – 50.000.00 kn   700.00 kn + PDV
VI.    50.001.00 –  100.000.00 kn   1.000.00 kn + PDV
VII.   100.001.00 –  500.000.00 kn   1.300.00 kn + PDV
VIII.   500.001.00 –  1.000.000.00 kn   1.700.00 kn + PDV
IX.   1.000.001.00 –  2.000.000.00 kn   2.000.00 kn+ PDV
X.   2.000.001.00 –  5.000.000.00 kn   2.500.00 kn + PDV
XI.   5.000.001.00 kn i više   3.000.00 kn + PDV

(3)  Već kod suglasnosti stranaka za sudjelovanje u postupku mirenja, Tajnik Centra za mirenje treba na prikladan način odrediti vrijednost predmeta spora u dogovoru sa strankama. Ako se stranke ne mogu dogovoriti oko vrijednosti spora, određuje je Tajnik Centra za mirenje.

(4) Ako se u postupku mirenja raspravlja o protu-zahtjevima stranaka ili prigovorima radi prijeboja ili je riječ o zahtjevima iz više sporova između stranaka,  za potrebe izračunavanja visine administrativnih troškova, vrijednosti svih zahtjeva se zbrajaju.

(5) Ako je vrijednost predmeta spora izražena u inozemnoj valuti, vrijednost predmeta spora utvrditi će se u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke za tu valutu na dan kada su se stranke suglasile s prijedlogom za mirenje ili kada su podnijele suglasni prijedlog za mirenje.

(6) U sporovima u kojima se vrijednost spora ne može odrediti, administrativni troškovi iznose 1.000,00 kn uvećanih za PDV, ako se stranke s Centrom za mirenje i izmiriteljem nisu drugačije sporazumjele.

TROŠKOVI LOGISTIKE

Članak 3.

(1) Korištenje opreme HUM-a za potrebe postupaka mirenja i posebni zahtjevi stranaka vezani primjerice uz smještaj, dostavu, prehranu, prijevoz i dr., svrstavaju se u troškove logistike i određuju sporazumno sa strankama.

(2) Odluku o naplati tih troškova i njihovoj visini donosi Tajnik Centra za mirenje odnosno Tajnik HUM-a uz suglasnost predsjednika HUM-a.

(3) Troškovi logistike čija visina nije određana ili odrediva, određuju se u iznosu od 200,00 kn po danu, a troškovi čija je stvarna visina određena ili odrediva, uvećat će se za 20% u korist HUM-a.

(4) Troškove iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, stranke plaćaju unaprijed u jednakim dijelovima, a one učinjene na zahtjev samo jedne ili više određenih stranaka, plaćaju stranke koje su te posebne usluge naručile.

Članak 4.

NAKNADA ZA IZMIRITELJEV RAD

(1) Naknadu za izmiriteljev rad određuje svaki izmiritelj sporazumom sa strankama.

(2) Ako se stranke s izmiriteljem nisu sporazumjele drugačije, visina iznosa naknade za izmiriteljev rad određuje se prema vrijednosti predmeta spora iz niže navedene tablice, uz mogućnost uvećanja troškova sukladno odredbama čl. 7. ovog Troškovnika.

Naknadu za izmiriteljev rad
Rb Vrijednost predmeta spora Izmiriteljeva neto naknada
I.  do 1.000.00 kn 00.00 kn neto
II.   1.000.01 – 5.000.00 kn 250.00 kn neto
III.   5.000.01 – 10.000.00 kn 400.00 kn neto
IV.   10.000.01 – 20.000.00 kn 600.00 kn neto
V.   20.001.00 – 50.000.00 kn 900.00 kn neto
VI.   50.001.00 – 100.000.00 kn 1.200.00 kn neto
VII.   100.001.00 – 500.000.00 kn 2.000.00 kn neto
VIII.   500.001.00 – 1.000.000.00 kn 2.500.00 kn neto
IX.   1.000.001.00 – 2.000.000.00 kn 3.000.00 kn neto
X.   2.000.001.00 – 5.000.000.00 kn 5.000.00 kn neto
XI.   5.000.001.00 kn i više 7.000.00 kn neto

(3) Vrijednost predmeta spora određuje sukladno odredbi čl. 2. t. 3. ovog Troškovnika.

(4) Neto izmiriteljeva naknada uvećava se za porez, prirez, doprinose i PDV.

(5) Naknada za izmiriteljev rada određena stavkom 2. ovog članka, može se povećati sukladno okolnostima propisanim odredbom čl. 7. ovog Troškovnika ili sporazumom izmiritelja sa strankama.

(6) Ako se u postupku mirenja raspravlja o protu-zahtjevima stranaka,  za potrebe izračunavanja naknade za izmiriteljev rad, vrijednosti tih zahtjeva se zbrajaju.

(7) Ako je vrijednost predmeta spora izražena u stranoj valuti, ona se za potrebe izračuna naknade za izmiriteljev rad izražava u kunskoj protuvrijednosti, primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za tu valutu, važećeg na dan pokretanja postupka mirenja. Ako je do promjene te vrijednosti došlo tijekom postupka mirenja, kunska protuvrijednost izračunava se primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za tu valutu, važećeg na dan kad je s tom promjenom upoznat HUM.

(8) Naknada za izmiriteljev rad u sporovima u kojima se ne može odrediti materijalna vrijednost iznosi neto 1.000,00 kn neto ako se stranke s Centrom za mirenje i izmiriteljem nisu drugačije sporazumjele.

Članak 5.

IZMIRITELJEVI MATERIJALNI TROŠKOVI

(1) Izmiritelj koji provodi postupak mirenja pred Centrom za mirenje HUM-a u Zagrebu ili Centrom za mirenje Podružnice HUM-a u drugom gradu, a ima prebivalište izvan Grada Zagreba ili grada podružnice HUM-a, na udaljenosti većoj od 50 km, pored naknade za rad ima pravo i na naknadu troškova prijevoza, smještaja i prehrane.

(2) Izmiritelju iz stavka 1. ovog članka, obračunava se naknada troškova prijevoza u visini cijene povratne autobusne karte, odnosno u visini cijene povratne karte prijevoza prema sporazumi sa strankama, od do mjesta njegovog prebivališta, za svaki sastanak u postupku mirenja, neovisno o broju tih sastanaka. Trošak prijevoza mora se potkrijepiti na odgovarajući način (prijevozne karte i dr.).

(3) Izmiriteljeva naknada troškova smještaja određuje se na temelju hotelskog računa za hotelsko smještaj u hotelu kategorije do tri zvjezdice.

(4) Izmiriteljevi troškovi prehrane odmjeravaju se u visini neoporezivog iznosa dnevnice.

(5) Materijalne troškove izmiritelja i stavka 1. ovog članka, stranke podmiruju unaprijed prije svakog putovanja.

Članak 6.

TROŠKOVI SUIZMIRITELJA

(1) Ako mirenje provode dva ili više izmiritelja, ako se stranke s izmiriteljima nisu sporazumjele drugačije, troškovi postupka mirenja obračunavaju se na sljedeći način:

– naknada za izmiriteljev rad iz čl. 4. ovog Troškovnika  obračunava se posebno za svakog izmiritelja

– materijalni troškovi izmiritelja obračunavaju se posebno za svakog izmiritelja.

(2) Administrativni troškovi iz čl. 2. ovog Troškovnika mogu se uvećati za 10%.

Članak 7.

POVEĆANJE TROŠKOVA POSTUPKA MIRENJA

(1) Ako se stranke s Centrom za mirenje i izmiriteljem nisu drugačije sporazumjele, troškovi postupka mirenja koji se utvrđuju na temelju odredbi ovog Troškovnika, mogu se povećati, u sljedećim slučajevima:

–          ako u postupku mirenja sudjeluje više od dvije stranke,

–          ako se radi o veoma složenom sporu,

–          ako se radi o sporu u kojem izmiritelji trebaju raspolagati posebnim specijalističkim znanjima,

–          ako postupak mirenja treba voditi na stranom jeziku,

–          ako je u postupku mirenja potrebno održati više od tri sastanka,

–         ako je postupak mirenja potrebno provesti izvan sjedišta Centra za mirenje.

(2) Ako sa strankama nije postignut drugačiji sporazum, troškovi postupka mirenja uvećavaju se po sljedećim kriterijima:

– ako u postupku mirenja sudjeluje više od dvije stranke, administrativni troškovi i naknada za izmiriteljev rad mogu se uvećati za 10%, za svaku dodatnu stranku,

– ako se radi o veoma složenom sporu; ako se radi o sporu u kojem izmiritelj treba raspolagati posebnim specijalističkim znanjem i ako postupak mirenja treba voditi na stranom jeziku, naknada za izmiriteljev rad može se uvećati za 30%.

– o potrebi za posebnim specijalističkim znanjem, o stupnju složenosti spora i o vođenju postupka mirenja na stranom jeziku, odlučuje tajnik Centra za mirenje,

– ako je u postupku mirenja potrebno održati više od tri sastanka, administrativni troškovi i naknada za izmiriteljev rad mogu se uvećati za 10% za svaki idući sastanak,

– ako se postupak mirenja ili pojedini sastanak tijekom mirenja provodi izvan sjedišta Centra za mirenje, administrativni troškovi i/ili naknada za izmiriteljev rad mogu se povećati za 30%.

Članak 8.

SMANJENJE TROŠKOVA POSTUPKA MIRENJA:

(1) Troškovi postupka mirenja mogu se smanjiti i do 100% ovisno o vrsti spora i svojstvu stranaka, ako stranka ili stranke dostave Centru za mirenje odgovarajuću potvrdu nadležnog Centra za socijalni rad kojom se može opravdati djelomično ili potpuno oslobođenje od tih troškova.

Članak 9.

PLAĆANJE TROŠKOVA POSTUPKA MIRENJA

(1) Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, sve troškove postupka mirenja snose na jednake dijelove.

(2) Troškovi postupka mirenja u visini administrativnih troškova i naknade za rad izmiritelja i suizmiritelja, predujmljuju se prije održavanja prvog sastanka za mirenje uplatom na račun HUM-a. U suprotnom, može se odrediti da se postupak mirenja neće provoditi.

(3) Troškove postupka mirenja stranke podmiruju neovisno o tome je li u postupku mirenja sklopljena nagodba.

(4) Ako se tijekom postupka mirenja promijene okolnosti koje utječu na povećanje troškova mirenja (povećanje vrijednosti predmeta spora, povećanje broja stranaka, ako je potrebno odrediti četvrti i svaki daljnji sastanak, ako je potrebno mirenje nastaviti na stranom jeziku), Centar za mirenje će pozvati stranke na uplatu dodatnog predujma u roku koji ne može biti kraći od osam niti duži od petnaest dana. Ako stranke u dodijeljenom roku ne uplate može se odrediti da se novi sastanak u postupku mirenja ne određuje prije uplate zatraženog iznosa.

Članak 10.

SPORAZUM O TROŠKOVIMA POSTUPKA MIRENJA

(1) Suglasnošću s postupkom mirenja pred Centrom za mirenje stranke prihvaćaju odredbe ovog Troškovnika.

(2) Sporazum o troškovima mirenja sastavni je dio sporazuma o mirenju i potpisuju ga izmiritelji i stranke i/ili njihovi punomoćnici.

Članak 11.

OSTALI TROŠKOVI POSTUPKA MIRENJA

(1) Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, svaka stranka snosi svoje troškove postupka uključujući i troškove svojih zakonskih zastupnika, punomoćnika, savjetnika i pratitelja.

(2) Ako se stranke drugačije ne dogovore, troškove vještačenja ili izvođenja dokaza snosi stranka koja je predložila provesti određeno vještačenje ili dokaze.

(3) Troškove prevođenja snosi stranka u čiju je korist prevođenje određeno. Ako je prevođenje određeno u korist obiju ili više stranaka, stranke te troškove snose na jednake dijelove.

(4) U slučaju određivanja sastanka mirenja izvan sjedišta Centra za mirenje, troškove koji su se uvećali iz tog razloga (razlika za uvećane administrativne troškove za 20% i uvećanje materijalnih troškova izmiritelja), plaća stranka na čiji je prijedlog određen sastanak izvan sjedišta Centra za mirenje, ako se stranke nisu drugačije dogovorile.

(5) Ako su obje stranke zajedno predložile održavanje sastanka izvan sjedišta Centra za mirenje,  dodatne troškove iz stavka 5. ovog članka stranke snose na jednake dijelove.

Članak 12.

EVIDENCIJA TROŠKOVA

(1) Tajnik Centra za mirenje vodit će evidenciju o uplaćenim troškovima postupka mirenja te o isplaćenim iznosima na ime troškova postupka mirenja.

(1) Nakon okončanja postupka mirenja, tajnik Centra za mirenje sastavit će pisani obračun svih troškova mirenja iz kojeg će biti vidljivi naročito ovi podaci:

– struktura ukupnih neto i bruto iznosa troškova,

– oznaka obveznika plaćanja, strukture i neto i bruto iznosa pojedinačne obveze,

– datum uplate za svakog od uplatitelja,

– naziv/ime i prezime korisnika isplate i neto i bruto isplaćeni iznos,

(2) Na osnovi obračuna troškova sastavit će se poziv za plaćanje konačnog iznosa troškova mirenja strankama (račun).

(3) Obračun troškova mirenja priložit će se u MIR spis.

Članak 13.

ODNOS IZMEĐU CENTRA ZA MIRENJE I IZMIRITELJA

(1) HUM s izmiriteljem koji provodi postupak mirenja u njeno ime i za njen račun sklapa ugovor o djelu posebno za svaki postupak mirenja.

(2) HUM po dovršenom postupku mirenja isplaćuje izmiritelju naknadu za njegov rad na njegov račun uz sve potrebne odbitke na temelju zakona.

(3) Naknada za rad izmiritelju ako je ugovorena, isplaćuje mu se neovisno o tome je li u postupku mirenja sklopljena nagodba.

(4) Izmiritelj koji provodi postupak mirenja u ime i za račun HUM-a prema posebnom sporazumu sklopljenom sa strankama u kojemu su troškovi postupka mirenja i/ili njegova naknada dogovoreni mimo odredbi ovog troškovnika, dužan je 5% od svoje ukupne netto naknade za svoj rad prepustiti HUM-u.

Članak 13. a

FACILITIRANJE I PRIPREMA ZA MIRENJE

Sve odredbe ovog Troškovnika koje se odnose na troškove mirenja i izmiritelja, na odgovarajući način se primjenjuju i na troškove facilitiranja i pripreme stranaka, punomoćnika i drugih sudionika mirenja za postupak mirenja.

Facilitaciju i pripremu za mirenje pred Centrom za mirenje HUM-a mogu provoditi izmiritelji s Liste izmiritelja Centra za mirenje HUM-a.

Članak 13. b

TROŠKOVI MIRENJA U POTROŠAČKIM SPOROVIMA

Ukupni troškovi mirenja u potrošačkim sporovima za potrošača mogu iznositi najviše 500,00 kn uključujući u taj iznos i PDV.

STUPANJE NA SNAGU ODLUKE O TROŠKOVIMA

Članak 14.

(1)    Odluka o troškovima Centra za mirenje – Troškovnik Centra za mirenje, primjenjuje se od dana njenog donošenja, 14. studenoga 2011. i u cijelosti zamjenjuje Odluku o troškovima Centra za mirenje Hrvatske udruge za mirenje od 14. ožujka 2011.

(2) Odredbe članka 2. – ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI, izmijenjene su odlukom sa sjednice Upravnog odmora HUM-a od 28. listopada 2013.

(3) Odredbama članka 13.a i 13.b dopunjen je Troškovnik na temelju oduke Upravnog odbora HUM-a sa sjednice od 29. svibnja 2017.

(4) Ovaj pročišćeni tekst Troškovnika stupa na snagu 29. svibnja 2017.

PREDSJEDNIK HUM-A:

dr. sc. Srđan Šimac


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

 

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Volonterski centar Zagreb