Medijacija je dobrovoljan postupak. Njegovo pokretanje, kao i rješenje spora, ovisi isključivo o volji stranaka. Nagodba u medijaciji je građanski ugovor kojim stranke uređuju odnose u stvarima koje su samo njima bitne. One nagodbom u medijaciji mogu urediti svoje odnose i na drugačiji način od onog na koji su oni uređeni pravomoćnom presudom, posebno ako s njom na bilo koji način nisu zadovoljne.