Ugovorna klauzula o obveznoj medijaciji – alat za upravljanje rizicima sporenja

  • Ugovorne strane su suglasne da će eventualna neslaganja ili nerazumijevanja te moguće sporove koji proizlaze iz ovog ugovora nastojati riješiti pregovorima. Za slučaj da spor ne uspiju riješiti u izravnim pregovorima, obvezuju se radi pokušaja rješavanja spora pokrenuti i sudjelovati u medijaciji u Hrvatskoj udruzi za mirenje.
  • Ako do mirnog rješenja spora ne bi došlo u roku od 60 dana od početka medijacije ili u duljem roku, ako taj rok stranke suglasno produže, stranke su ovlaštene pokrenuti odgovarajući sudski postupak pred nadležnim sudom (alt. arbitražni postupak).
  • Ugovorne strane se obvezuju da prije okončanja medijacije neće pokrenuti sudski/arbitražni postupak, jer će se u protivnom tužba ili druga pravna radnja  kojom se sudski/ arbitražni postupak pokreće, odbaciti kao preuranjena.

Objašnjenje:

Ova klauzula je učinkovit alat za prevencijsko djelovanje protiv potencijalnih formalno pravnih sporova. Najbolje vrijeme za unošenje ove klauzule u ugovor je vrijeme njegovog sklapanja. Tada su sve strane zadovoljne i sretne te iščekuju samo dobre stvari. Velika je vjerojatnost da ta sreća neće potrajati i da će doći trenutak kada svaka strana drugačije tumači pojedinu odredbu ugovora. Kod neuspjeha pregovora povodom takvog neslaganja (50% pregovora ne uspijeva), medijacija je pr(a)va opcija.

Uz obveznu medijacijsku klauzulu stranke su obvezne pokušati medijaciju, a eventualnu tužbu sud može odbaciti ako su stranke uz takvu klauzulu propustile sudjelovati u medijaciji ili je jedna od njih to odbila.
Zbog prirode medijacije najveći broj medijacija završava s nagodbom. Najteži dio posla je dovesti stranke za zajednički stol, nakon toga sve ide mnogo lakše. Zato u tome veoma pomaže ova klauzula. Još gotovo ni jedna stranka po okončanju medijacije nije propustila reći:” Zašto samo za medijaciju nismo saznali ranije?”