Institucije za mirenje

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava

Adresa:
Osijek, Šenoina 1
Tel: +385 31 206 886
centar-za-mir@centar-za.mir.hr

www.centar-za-mir.hr

Misija

Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek je udruga građana osnovana 1992. godine. Djelovanje njezinih članova i članica je usmjereno na izgradnju mira, zaštitu i promoviranje ljudskih prava i sloboda, te promicanje kreativnih metoda rješavanja sukoba na individualnoj, grupnoj i političkoj razini. Zalažemo se za osviješteno uključivanje u izgradnju Evropske Unije kao mirovnog projekta i za preuzimanje odgovornosti za zajedničku sudbinu čovječanstva i planete Zemlje.

Naša vizija: održivi mir

Naša misija: izgradnja društva utemeljenog na kulturi mira

Našu misiju provodimo osnaživanjem pojedinki/aca, inicijativa i udruga civilnog društva za odgovorno sudjelovanje u pozitivnim društvenim promjenama tj. u stvaranju i jačanju civilnog društva i pravne države.

Vrijednosti za koje se zalažemo su uvažavanje različitosti, humanost, tolerancija, pluralizam, ljudska prava, osobna odgovornost, pacifizam, ravnopravnost spolova i nenasilje.

Izgradnja mira

Pod izgradnjom mira razumijevamo građenje i usavršavanja struktura i procedura za osvještavanje, formuliranje i rješavanje problema, sukoba i nepravdi upotrebom demokratskih i drugih nenasilnih metoda političkog djelovanja – stalno unaprjeđivanje civilnog društva i sigurnosti utemeljene na povjerenju i suradnji.

Pristup, metode i aktivnosti građenja mira zasnivamo na četiri temeljne vrijednosti:

Nenasilje, pomirenje, osnaživanje, održivi razvoj.

Naša unutarnja organizacija se temelji na uvažavanju vrijednosti i integriteta pojedinca, multi-etičnosti, participatornoj demokraciji, dobroj komunikaciji, timskom radu, odgovornosti, trajnoj usmjerenosti učenju, javnosti djelovanja i transparentnosti financijskog upravljanja te suradnji i umreživanju.
Osnovna načela djelovanja nastala pri utemeljenju organizacije osnova su teksta pristupnice za članstvo.

dr.sc. Milan Ivanović, predsjednik

Medijacijski centar Osijek

Kontakt osoba:
radnim danom od 09 – 16h
tel/fax: +385 (0)31 214 582
medijacija@centar-za-mir.hr

http://www.centar-za-mir.hr/index.php?page=article_svi&article_id=269〈=hr

Trg Augusta Šenoe 1
31000 Osijek
—————————————————————————————————–

Forum za slobodu odgoja

Adresa:
Kralja Držislava 12
10000 Zagreb
Tel/Fax (+385 1) 4663 503
Tel. (+385 1) 4663 504
Tel. (+385 1) 4663 505

www.fso.hr

Izvršna direktorica – Vesna M. Puhovski
Tajnik – Denis Čihor
Koordinator programa – Mario Bajkuša
Otvaranje medijacijskih centara početak je sustavnijeg rada u cilju promoviranja kulture nenasilja, demokratske kulture i mirnog rješavanja sukoba.

Primarno područje djelovanja medijacijskih centara ostaje lokalna razina s posebnim naglaskom na radu u školama, radu s djecom, radu s nastavnicima i s roditeljima.
Medijacijski centar ima za cilj postati jedno od središnjih mjesta u borbi protiv nasilja u lokalnoj zajednici. To će se postići organiziranjem različitih aktivnosti u svrhu promoviranja nenasilja, informiranja građana i lokalnih vlasti o nenasilju i nenasilnim metodama rješavanja sukoba.
No, medijacijski centri će, prije svega, služiti kao neutralna mjesta za rješavanje sukoba, to jest, bit će na usluzi cijeloj lokalnoj zajednici u svrhu podrške i rješavanja sukoba. Nadalje, medijacijski centri će posebnu pozornost posvetiti radu u školama, osnovnim i srednjim, kako bi se kultura nenasilja širila od najranijih godina života. U tu svrhu, održavat će se i širiti mreža školskih medijatora koji će medijaciju primjenjivati u školama, te širiti informacije kroz školske kurikulume. Medijacijski centri će služiti i kao podrška školskim medijatorima, te mjesto njihove daljnje edukacije i usavršavanja.

Medijacijski centar Velika Gorica na adresi je Centra za djecu, mlade i obitelj, Kurilovečka 48, 10410 Velika Gorica,: vg-medijacija@fso.hr 099/7059676 (Marina Brkić, voditeljica centra)

Medijacijski centar Zagreb u sklopu Foruma za slobodu odgoja, Kralja Držislava 12, 10000 Zagreb : zg-medijacija@fso.hr 099/7059677 (Ana Karlović, voditeljica centra)

Medijacijski centar Rijeka u OŠ Kozala, Ante Kovačića 21, 51000 Rijeka  , ri-medijacija@fso.hr 099/7059675 (Diana Batinić, voditeljica centra)

—————————————————————————————————–

Mali korak – Centar za kulturu mira i nenasilja

Adresa:
Kraljevec 77a,
10000 Zagreb

Telefon/Fax: +385 (0)1 4578 341
E-mail: mkorak@zamir.net
www.malikorak.hr,
www.human-rights.net/mali-korak
Predsjednik(ca) / koordinator(ica) / voditelj(ica)
Maja Uzelac, prof.

Aktivnosti

Glavne aktivnosti centra su:

•organiziranje i stručno vođenje radionica, tečajeva, seminara, savjetovanja i okruglih stolova>.

•izrada programa edukacije i provedba edukacije za različite grupe korisnika

•formiranje suradničkih timova za edukaciju, medijaciju i facilitaciju

•osnivanje grupa ili mreže trenera mirovne edukacije (ili edukacije za ljudska prava)

•objavljivanje prikladne literature (brošura, biltena, priručnika>)

•prikupljanje, razmjena i prijevodi knjiga iz područja ljudskih prava i obrazovanja za demokratsko građanstvo te područja kulture mira i nenasilja

Dosadašnji projekti

U razdoblju od 1996. do 2008.godine:

•Miroljubivo rješavanje problema u školi, mladi za mlade i ublažavanje trauma, 5-godišnji projekt – od 1996 do 2001. god., uz potporu UNICEFa

•Nenasilno rješavanje sukoba u školi, 3-godišnji projekt – od 2002 do 2004. god. uz potporu Ureda za udruge vlade RH

•Program rješavanja sukoba za uvođenje obrazovanja za ljudska prava u osnovne i srednje škole, kalendarska godina 2003., uz potporu Matra Kap Small Grants Nizozemskog veleposlanstva

•Program socijalnog učenja za kulturu mira, demokracije i ljudskih prava, školska godina 2003/2004., uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Škola aktivnog građanstva – za mlade i odrasle 2003/2004. – akcija “Što možemo učiniti za lokalnu zajednicu?” uz potporu Academy for Educational Development (AED) u okviru CroNGO programa sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)

•Edukacija za ljudska prava i demokratsko građanstvo za učitelje, učenike i roditelje, kalendarska godina 2004. uz potporu Friedrich Ebert Stiftung

•Interkulturalno učenje na razini lokalne zajednice: inicijative mladih protiv rasizma, nacionalizma i diskriminacije, kalendarska godina 2004. uz potporu Matra Kap Small Grants Nizozemskog veleposlanstva

U 2009. godini radimo na tri usporedna programa odnosno projekta:

•Program Ljudska prava i civilna kultura u školi provodi se uz potporu Ministarstva obrazovanja znanosti športa. Cilj je toga programa strukturirano učenje socijalnih vještina za nastavnike, učenike i roditelje, kojima oni stječu socijalnu kompetentnost za sudjelovanje u oblikovanju osobnog i društvenog života te stvaranje socijalnog kapitala, za unapređivanje vlastitih inovacijskih potencijala i bolji ulazak na tržište rada, promicanje vrijednosti ljudskih prava i demokracije, te kulture tolerancije i mira.

Program se provodi kroz sustavnu cjelogodišnju edukaciju putem radionica i seminara na tri razine:

-edukacija nastavnika i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola u području učenja civilne kultura i ljudskih prava za djecu, mlade i odrasle, čime se oni osposobljavaju za samostalno vođenje daljnje edukacije, prema priručniku Za roditelje (Mali korak, 2008.)

-vršnjačka edukacija, kojom sami učenici educiraju svoje vršnjake u području demokracije i ljudskih prava te nenasilnog rješavanja sporova prema priručniku Za Svemire (Mali korak, 2007.)

-edukacija roditelja kojom roditelji stječu roditeljske kompetencije i tzv. kompetencije aktivnog participatornog roditeljstva

•Projekt Edukacija za medijaciju u školi provodi se uz potporu Ministarstva obrazovanja znanosti športa. Projekt je usmjeren na edukaciju stručnih suradnika i nastavnika za ŠKOLSKU MEDIJACIJU odraslih te osposobljavanje djece i mladih za dijalog i mirno rješavanje sukoba učenjem vještina nenasilne komunikacije i VRŠNJAČKE MEDIJACIJE.

Onima koji su zainteresirani promicati nenasilnu akciju i kulturu mira kao kvalitete življenja na razini osobnog razvoja i razvoja zajednice i onima koji žele poraditi na svojoj profesionaInoj reputaciji i šansama, nudimo izbor radionica koje razvijaju vještine i modele ponašanja u duhu suradnje, tolerancije, uzajamnog povjerenja i ohrabrivanja, kreativnog rješavanja sukoba i nenasiIne komunikacije.

—————————————————————————————————–

Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Adresa:
Svetog Mateja, 126
10 000 Zagreb

Kontakt osobe:
Anja Mirosavljević, predsjednica Udruge             Davorka Lalić Lukač, tajnica Udruge
Tel: 01/ 245- 7000                                                Tel:01/ 3477- 327
e-mail: anja.miros@gmail.com                           e-mail: d.laliclukac@gmail.com

UDRUGA ZA IZVANSUDSKU NAGODBU I POSREDOVANJE U KAZNENOM POSTUPKU (skraćeno Udruga za izvansudsku nagodbu) nastala je i djeluje od 2003. godine s ciljem promicanja postupka posredovanja (medijacije između žrtve i počinitelja)  u rješavanju konflikata nastalih počinjenjem kaznenih djela maloljetnika i mlađih punoljetnika, a time i širenjem ideje restorativne pravde.
Udrugu čine stručnjaci ( socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi, pravnici) koji rade u neposrednom radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju, odnosno, u sukobu sa zakonom te uz to najčešće i direktno rade na izvršavanju posebne obveze posredovanja kroz izvansudsku nagodbu (sukladno čl. 72. Zakona o sudovima za mladež, 2011).
Naša vizija i misija:

Udruga doprinosi širenju i razvoju ideje restorativne pravde i posredovanja/medijacije kroz:

– provođenje postupka izvansudske nagodbe na zahtjev ovlaštenih tijela,
– poticanje suradnje, međusobne pomoći i povezivanja različitih službi u provođenju izvansudske nagodbe,
– poticanje međunarodne i domaće suradnje s ostalim institucijama/udrugama koje se bave restorativnom pravdom,
– pružanje potpore stručnjacima kroz seminare, radionice, predavanja, individualne konzultacije i slično u cilju njihovog kontinuiranog osposobljavanja i napredovanja,
– sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima i
– izdavanje knjiga, časopisa, brošura, priručnika iz područja djelatnosti Udruge te informiranje javnosti.

——————————————————————————————————-

Ars publica

Direktor: Branka Peruača
ars.publica.ured@gmail.com
www.medijacija.hr

Udruga Ars publica je udruga osnovana 2003. godine s ciljem promicanja konstruktivnog razrješavanja sukoba kroz obuku i istraživanja. Većina njenih aktivnosti povezana je s podučavanjem i izvedbom medijacije. Neke od naših članica i volonterki su prosvjetne djelatnice s dugogodišnjim iskustvom u područjima formalne i neformalne edukacije, a mnogi od polaznika i polaznica naših programa obuke rade s djecom i mladima, bilo u školama, bilo u ustanovama i nevladinim udrugama.
—————————————————————————————————–

Centar za mirovne studije (CMS)

Adresa:
Pijerottijeva 1,
Zagreb
E-mail: cms@zamir.net
Tel/fax: 01/4820-094
web: www.cms.hr

CMS je udruga građanki i građana koja se zalaže za društvene promjene na načelima nenasila, izgradnje mira i poštovanje ljudskih prava, povezujući obrazovanje, istraživanje, aktivizam i rad na javnim politikama.

Javne politike CMS:

 • zagovaranje za mir
 • ljudska sigurnost,
 • međuetnički odnosi i interkulturalizam
 • suzbijanje diskriminacije
 • azil
 • izgradnja mira

—————————————————————————————————–

Hrvatska udruga poslodavaca- HUP

Adresa:
Ulica Pavla Hatza 12, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 4897 – 555
fax: +385 1 4897 – 556
e-mail: hup@hup.hr

Strateški projekti HUP-a:

 • Nacionalni centar za klastere
 • Centar za Europske pretpristupne procese
 • Program za usavršavanje menadžera
 • Centar za mirenje
 • Koordinacija za održivi razvoj
 • Među važne strateške projekte HUP-a spada i Centar za mirenje.

Centar za mirenje pruža usluge posredovanja odnosno mirnog rješavanja sporova. Usluge Centra namijenjene su svim strankama koje svoj postojeći spor žele riješiti mirnim putem. Specifičnost ovog Centra je da je  u njegovom fokusu  djelovanjem  Centra za mirenje u bankarstvu.

Centar za mirenje HUP-a:

Milka Kosanović, direktorica Centra za mirenje

e-mail: milka.kosanovic@hup.hrOva e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel.: +385 1 48 97 557

Fax: +385 1 48 97 580

mail: hup@hup.hr

Centar za mirenje u bankarstvu

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Hrvatska udruga banaka (HUB) osnovale su Centar za mirenje u bankarstvu pri Centru za mirenje HUP-a. Centar je s radom započeo 1. siječnja 2011. i prvi je specijalizirani Centar za mirenje, ne samo u HUP-u, nego i u Hrvatskoj. Osnovan je na inicijativu samih banaka koje svojim klijentima, i građanima i poslovnim subjektima, nude novi oblik suradnje. Centar je namijenjen rješavanju sporova iz područja bankovnih i financijskih usluga, kao i svim sporovima financijskih i kreditnih institucija.

Pojedina banka primjenjivat će politiku izvansudskog rješavanja sporova u onoj mjeri koliko to bude u skladu s njezinom poslovnom politikom i unutar okvira redovnog bankovnog poslovanja.

—————————————————————————————————–

 Hrvatska obrtnička komora

Adresa:
Ilica 49/II, p.p.166
10 000 Zagreb
tel: +385 1 4806 666
fax: +385 1 4846 610
e-mail: hok@hok.hr

Hrvatska obrtnička komora je samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika koja je osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva.

Zadaci Hrvatske obrtničke komore su: promicanje obrta i obrtništva, zastupanje interesa obrtnika pred državnim tijelima u oblikovanju gospodarskog sustava, davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima kod donošenja zakona u području obrtništva, osnutak povjerenstava za polaganje pomoćnićkih i majstorskih ispita, djelovanje obrtnika.

Centar za mirenje HOK-a

Odlukom Skupštine Hrvatske obrtničke komore od 30.06.2004.godine, a temeljem Zakona o mirenju (NN 163/03) , pri Hrvatskoj obrtničkoj komori osnovan je Centar za mirenje, koji članovima Komore, s jedne strane, i drugim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim osobama, s druge strane pruža usluge posredovanja odnosno mirnog rješavanja sporova.

Pored toga, Zakonom o zaštiti potrošača (NN 79/07) u čl. 130 Centar za mirenje predviđen je kao jedna od institucija pred kojom potrošači i trgovci mogu riješiti svoje sporove, koristeći besplatne usluge mirenja koje se dodatno sufinanciraju iz sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Ove usluge rješavanja sporova na brži, jeftiniji i često kvalitetniji način, s ciljem sklapanja nagodbe među strankama u sporu, uz naglašenu povjerljivost cijelog postupka i uz očuvanje poslovnih odnosa stranaka, pružaju educirani izmiritelji (medijatori) sa Liste Centra za mirenje, odnosno po izboru stranaka.

Predsjednik: Josip Kos

Kontak osoba:
Suzana Kolesar dipl.iur.
Tajnica Centra za mirenje
Ilica 49/II, Zagreb
Tel. 01 48 06 618
Fax: 01 48 06 629
—————————————————————————————————–

Hrvatska gospodarska komora

Adresa:
Rooseveltov trg 2,  Zagreb
Info telefon: 0800 1852
Telefon: +385 (0)1 45 61 555,
Telefax: +385 (0)1 48 28 380
e-mail: hgk@hgk.hr

Hrvatska gospodarska komora je neprofitna, nevladina, stručno poslovna udruga svih pravnih subjekata koji se bave gospodarskom djelatnošću. Organizirana je na europskoj tradiciji i modelu austrijske i njemačke komore kao komora tzv. kontinentalnog tipa s obvezatnim članstvom. Članica je Komore svaka tvrtka koja se registrira na trgovačkom sudu.

Osnovna je uloga Hrvatske gospodarske komore:

* zastupati interese gospodarstva prema kreatorima gospodarske politike (ministarstva, Vlada, Sabor),
* promicanje hrvatskog gospodarstva u zemlji i inozemstvu
* poduzimanje aktivnosti za unapređenje rada i poslovanja tvrtki.

Centar za mirenje pri HGK-a

Centar za mirenje je institucija pri HGK koja pruža usluge organizacije mirnog rješavanja trgovačkih sporova.
Centar je osnovan u srpnju 2002. stupanjem na snagu Pravilnika o mirenju (NN 81/2002).

Kontakt:

Mirjana Košec, dipl. oec.
Tajnica Centra ( mkosec@hgk.hr )

Rooseveltov trg 2
p.p. 630, Zagreb
tel: +385 (0)1 4848-622, 4848-623
fax: +385 (0)1 4848-625

e-mail: mirenje@hgk.hr

Dopise upućene Centru za mirenje molimo adresirajte na Rooseveltov trg 2, p.p. 630. Uredi Centra za mirenje i prostorije za sastanke u postupcima mirenja nalaze se u Heinzelovoj 69.

Centar za mirenje HGK – Regionalni centri

Kao sastavni dio Centra pri županijskim regionalnim komorama djeluju regionalni centri za mirenje.
—————————————————————————————————–

Hrvatska odvjetnička komora (HOK)

Adresa:
Koturaška 53/II
10000 Zagreb
tel.: +385 1 6165 200
fax: +385 1 6170 686
www.hok-cba.hr hok-cba@hok-cba.hr

Hrvatska odvjetnička komora (HOK) je osnovna odvjetnička udruga u Hrvatskoj. Ovlaštena je pratiti i proučavati odnose i događanja od interesa za društvo, brinuti o zaštiti prava i sloboda građana i pravnih osoba te promicanju odvjetništva.

Centar za mirenje Hrvatske odvjetničke komore

Branimir Tuškan

Predsjednik Centra

Koturaška 53/II

http://www.hok-cba.hr/Default.aspx?sec=215

—————————————————————————————————–

Hrvatski  ured za osiguranje

Adresa:
Martićeva 73, Zagreb
www.huo.hr

Hrvatski ured za osiguranje je neprofitna pravna osoba koja u pravnom prometu s trećim osobama predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Poslovi Hrvatskog ureda za osiguranje utvrđeni su Zakonom o osiguranju, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu te drugim propisima.

Centar za mirenje

Nives Grgurić, dipl. iur.
Tajnica Centra

Martićeva 73
+385 1 46 96 600
+385 1 46 96 646
Fax: +385 1 46 96 664
mirenje@huo.hrhttp://www.huo.hr/hrv/centar-za-mirenje/15/

Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje osnovan je 29.03.2007.godine. Centar omogućava provođenje postupka mirenja u sporovima iz osigurateljnih i odštetnih odnosa temeljem ugovora o osiguranju odnosno temeljem zakona, i to o pravima oštećenih osoba, osiguranika ili društava za osiguranje.

Direktor Hrvatskog ureda za osiguranje koordinira rad Centra za mirenje, a tajnik Centra za mirenje daje informacije strankama o postupku mirenja, posreduje između stranaka i izmiritelja te direktora Centra u organizaciji samog mirenja, vodi evidenciju provedenih postupaka mirenja, podnosi godišnje izvješće o radu Centra Upravnom odboru Hrvatskog ureda za osiguranje i dr.
—————————————————————————————————–

Ured za socijalno partnerstvo

Adresa:
Mesnička 23, Zagreb
www.socijalno-partnerstvo.hr

Ured za socijalno partnerstvo u RH osnovan je 13. rujna 2001.
Ured obavlja organizacijske, stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih povremenih i stalnih radnih tijela, sukladno Programu rada GSV-a i Poslovniku o radu GSV-a.
U okviru djelovanja Ureda za socijalno partnerstvo u RH potiče se i unapređuje suradnja socijalnih partnera, te se između ostalog pruža pomoć i koordiniraju aktivnosti gospodarsko-socijalnih vijeća u jedinicama lokalne/područne samouprave.

Ured obavlja i poslove u vezi organiziranja i provođenje postupaka mirnog rješavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova, obrađuje i analizira odgovarajuće podatke iz tog područje te promovira alternativne načine rješavanja radnih sporova.

Mirenje u radnim sporovima

Telefon: 00385 (1) 6303 221
Fax: 00385 (1) 6303 092


HUM šalje besplatni newsletter za svoje vjerne korisnike radi što boljeg informiranja o aktualnim predavanjima, radionicama, obukama i temama iz područja medijacije.

No spam guarantee.

Prijatelji i suradnici HUM-a

PRIJATELJI
Društvo mediatorjev Slovenije
Forum za slobodu odgoja
Hrvatski ured za osiguranje
NVO Mali korak
Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku
Wassermann grupa

SURADNICI
Hrvatska udruga kreditnih unija
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravosudna akademija
SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava
Studentska udruga E-student
Udruga studenata prava ELSA

.