Misija i vizija

MISIJA

Na nacionalnoj i međunarodnoj razini okupljamo i povezujemo ljude i institucije kojima je zajedničko jednako uvažavanje vrijednosti svih ljudi kao jedinstvenih i neponovljivo različitih bića. Kroz promociju i življenje mirenja, edukaciju, prevenciju i rješavanje sporova mirenjem, želimo mirenje učiniti opće prihvaćenim načinom rješavanja sporova.

Cijeneći vrijednosti tradicionalnog sustava rješavanja sporova želimo, primjenjujući dobre prakse te najviše stručne i etičke standarde, razviti komplementarni sustav rješavanja sporova, u kojemu središnje mjesto zauzimaju zajednički interesi, potrebe i zadovoljstvo njegovih korisnika. Strankama želimo osigurati pravo na izbor između više mogućnosti rješavanja njihovih sporova, ali i pomoći im da aktivnim sudjelovanjem, uz osobnu kontrolu i u njima razumljivom postupku mirenja, ostvare vlastitu pravdu u stvarima koje su za njih bitne.

VIZIJA

Etablirati se kao nacionalna vodeća institucija za mirenje uz izgradnju jedinstvene mreže izmiritelja radi ostvarenja zajedničkih ciljeva, prava i obveza.

Imati vodeću ulogu u razvijanju, promociji i implementaciji kulture mirnog načina rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj i biti partner inozemnim i posebno regionalnim udrugama i institucijama, koje dijele jednake vrijednosti.

Postati Nacionalni centar za edukaciju i certificiranje izmiritelja i trenera izmiritelja i Centar za mirenje HUM-a učiniti vodećim javnim servisom za mirenje u Republici Hrvatskoj.

MISSION

We gather on both, national and international level in order to bond people and institutions that share equal appreciation of the value of all people as unique and unrepeatable different human beings. Through promoting and living mediation, education and solving disputes by mediating, we wish to make mediation generally accepted way of solving disputes.

By appreciating the values of the traditional dispute resolution system, we apply those good practices as well as the highest professional and ethical standards, and wish to develop a complementary dispute resolution system in which common interests, needs and happiness of its users are the most important. Our aim is to provide our clients with the right to choose among more than one option in solving their disputes, but also to help them to realize justice by active participation with personal control and in a sensible process of mediation.

VISION

To set up as the leading national mediation institution by building a unique network of mediators in order to achieve common goals, rights and obligations.

To have a leading role in developing, promoting and implementing the culture of peaceful way of resolving disputes in the Republic of Croatia and to be partners with international and, essentially, regional associations and institutions, which share the same values.

To become the National center for educating and certifying mediators and coach mediators and to turn the Mediation center into a leading public service for mediation in Croatia.