Suzana Fugaj, mag. iur., diplomirala 2015. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Stručna je suradnica na pravnim i administrativnim poslovima u HUM-u i tajnica HUM-a te Centra za pregovaranje i medijaciju. Od siječnja 2015. predsjednica je HUM-ovog Kluba mladih medijatora/ica. 2016. nagrađena je HUM-ovom medijacijskom nagradom u kategoriji “Mladi izmiritelj godine”. Praktičarka je NLP-a; su-voditeljica je na kolegiju Ljudska prava na Mirovnim studijima u Centru za mirovne studije i dovršava specijalistički rad o mirenju i ljudskim pravima na Poslijediplomskom specijalističkom studiju, Ljudska prava, na Pravnom fakultetu u Osijeku. Završila je osnovnu obuku za izmiritelje, dodatnu obuku za izmiritelje, kao i specijalističke dodatne obuke za izmiritelje u obiteljskim i potrošačkim sporovima. 

Suzana je za vrijeme studiranja na Pravnom fakultetu u Zagrebu volontirala u Pravnoj klinici kao kliničarka i mentorica kliničara kroz tri semestra, u Grupi za suzbijanje diskriminacije i zaštitu prava manjina. Tijekom rada u Pravnoj klinici provela je tri mjeseca na stručnom osposobljavanju u Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te dva semestra u Savjetovalištu Luka Ritz. Volontirala je, a zatim i postala mentorica te zamjenska koordinatorica u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja, ukupno 14 mjeseci. Volontirala je u HUM-u od ožujka do listopada 2014., a ubrzo nakon toga postala tajnica HUM-a.

2015. završila je Mirovne studije, a 2019. završila je trening za trenere u Centru za mirovne studije. 2020. je završila I. i II. dio specijalizirane obuke izmiritelja – Trening za trenere u Centru za konstruktivno rješavanje sukoba Srbija. Sudjelovala je u mnogim mirenjima, obukama, radionicama, okruglim stolovima s temom mirenja. Održala brojne radionice za studente, srednjoškolce i mlade o komunikacijskim i pregovaračkim te izmiriteljskim vještinama, mirenju, nenasilnoj komunikaciji i nenasilnom rješavanju sukoba: na više fakulteta (Pravni fakultet, VERN i dr.), u više udruga (Zamisli, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i dr.). 2018. je održala Malu školu medijacije za 30 srednjoškolaca RH u trajanju od pet dana. Moderirala je više tribina za mlade i okruglih stolova. Bila je voditeljica na konferenciji “Budućnost pravne profesije” i facilitatorica u Dijalogu EU s mladima.